Proč být v odborech?

(informace pro motivaci zájemců o vstup do VOS)

Všichni pracujeme na akademické půdě ve vzdělávací instituci a chceme se podílet na zlepšování pracovní kultury v souvislosti s právy zaměstnanců. Chceme mít možnost měnit věci k lepšímu, zvýšit prestiž VOS UJEP, a tím i prestiž UJEP v regionu.

Co dělají odbory na UJEP pro své členy a pro ostatní zaměstnance?

1. Vedeme kolektivní vyjednávání

• Zástupci odborů vedou kolektivní vyjednávání – každoroční uzavírání Kolektivní smlouvy.
• Zastupují zaměstnance při jednání o výši tarifní mzdy a mzdových záležitostech.
• Schvalují Pracovní řád platný na UJEP.

2. Zajišťujeme bezplatnou právní pomoc v případě pracovních sporů

(podrobné informace o právní pomoci jsou uvedené v samostatném článku – viz odkaz na dokument dále na této stránce i v navigaci – menu: Základní dokumenty)

3. Uplatňujeme zájmy našich členů a ostatních zaměstnanců

• na zasedáních AS UJEP.
• na kolegiu rektora.
• při jednáních s představiteli univerzity.

Odbory se účastní se řešení problémů zaměstnanců spolu s personálním oddělením s cílem minimalizovat sociální dopad.

4. Pečujeme o členy

• formou finanční výpomoci – poskytujeme sociální nenávratnou výpomoc členům z prostředků ZO VOS
• pořádáním kulturních a turistických zájezdů (VOS schvaluje příspěvek na dopravu a vstupné)
• příspěvkem na sport – vstupenky do plaveckého bazénu, zaměstnanecké sportování
• vánočními poukázkami, jež jsou poskytovány členům
• platebními (slevovými) vouchery pro sportovní, kulturní a gastronomické využití
• vstupenkami do ZOO Ústí n.L. (10 ks na základě sponzorství – adopce antilopy)

5. Poskytujeme informace

O činnosti odborů, o dění a cílech Vysokoškolského odborového svazu (zvýšení prestiže zaměstnanců VŠ, obnova sociálního fondu, jednání se zástupci MŠMT atd.) informujeme formou zápisů rozesílaných na jednotlivé úseky a zveřejňovaných na vývěskách a na internetu.

6. Povinnosti člena

Hradit členský příspěvek ve výši 0,8% ze mzdy měsíčně (max. však 300,- Kč)

(Poznámka: v každém kalendářním roce členové obdrží potvrzení o úhradě příspěvků odborové organizaci, které se jim odečítají od daňového základu).

za  ZO VOS UJEP                      Parlament VOS UJEP

Právní pomoc členům VOS (Word)
Co je VOS? (Word)